Het effect van nierdonatie op de vaatwandstijfheid

Samenvatting onderzoek Van Londen, grant 2018 

Transplantatie met een nier van een levende donor is de beste behandeling voor patiënten met nierfalen. Door een lange wachtlijst voor transplantatie worden mensen met een hoger risico op hart- en vaatziekten geaccepteerd als nierdonor. Recente onderzoeken laten dan ook zien dat donoren na donatie vaker hart- en vaatzieken krijgen dan geselecteerde gezonde mensen. Mogelijk spelen veranderingen in de vaatwandstijfheid hierbij een rol. De vaatwandstijfheid is een maat voor de kwaliteit van bloedvaten en is een belangrijke voorspeller is van hart- en vaatziekten. De vaatwandstijfheid blijkt samen te hangen met de nierfunctie in een grote onderzoeksgroep van inwoners van Noord-Nederland (PREVEND). Toename van de vaatwandstijfheid na een nierfunctiedaling zou een verklaring kunnen zijn voor de verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten na nierdonatie. Daarom willen wij uitzoeken wat het effect van nierdonatie is op de vaatwandstijfheid. Om dit te kunnen onderzoeken willen we de vaatwandstijfheid en nierfunctie meten in gezonde donoren op het moment dat ze gescreend worden voor levende nierdonatie. Dit onderzoek is een onderdeel van het levende nierdonatieprogramma van het UMCG Transplantatiecentrum.